top of page

Projekce

  • Architektonické studie

Je to prvotní fáze návrhu stavby. V této fázi se promýšlí dispoziční, tvarové a materiálové řešení, tak aby vyhovovalo investorovi a mělo pozitivní ekonomický i ekologický výsledek.  Studie může být zpracována v několika variantách. Je zde také možnost odhadnout celkové náklady na výstavbu objektu a s tím spojené procesy.

 

  • Dokumentace k územnímu řízení 

Slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu, proto bývá  také nazývána jako dokumentace k územnímu rozhodnutí. V projektové dokumentaci k územnímu řízení jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební povolení(ohlášení), ale ve formě výpočtů a posudků a posouzení s limitními hodnotami. Cílem těchto odborných částí kompletního projektu  je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normovými hodnotami a prováděcími a právními předpisy. Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem atd…

U jednodušších staveb je možné sloučit územní a stavební řízení v jedno správní řízení a tudíž vypracovat  dokumentaci jednostupňově, která musí obsahovat náležitosti pro obě dvě řízení.

 

  • Dokumentace k ohlášení stavby (stavebnímu povolení)

Vypracování dokumentace stavby pro ohlášení se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, další specifika a podmínky pro ohlášení stavby jsou uvedeny ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Na příslušném stavebním úřadě je nutné zažádat o územně plánovací informaci, zda a za jakých podmínek lze na pozemku stavět. Rozsah dokumentace pro ohlášení stavby je stejný jako u stavebního povolení. Hlavní částí je složka Dokumentace stavby, obsahující část Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část, Požárně bezpečnostní řešení, Techniku prostředí staveb (vytápění staveb, zařízení vzduchotechniky, zařízení zdravotně technických instalací, zařízení elektrotechniky), PENB.Všechny části složky Dokumentace stavby zpravidla obsahují část textovou a výkresovou.
 

  • Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby objektu (DPS) je dokumentace obsahující projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést dle platných předpisů, norem a tak, aby plnila svůj účel. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení.
 

  • Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací se zpracovává podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Je nutná nejčastěji k řízení o odstranění stavby. Často se ale zpracovává před zpracováním samotné dokumentace pro stavební povolení pro nový objekt na daném pozemku a nebo bývá součástí této dokumentace. Tato dokumentace má svá specifika, kdy se musí řešit mj. bezpečnost práce při bouracích pracích a dále ekologická likvidace odpadu při bouracích pracích

.

  • Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a nejčastěji se zpracovává ze dvou důvodů. Prvním případem je, pokud se během realizace stavby výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené projektové dokumentace. Druhým případem je situace, kdy se klient rozhodne nechat si zpracovat dokumentaci skutečného provedení, nebo její zpracování nařídí stavební úřad. Podle platné legislativy je totiž vlastník každé nemovitosti povinen mít kompletní dokumentaci skutečného stavu k dispozici a uchovávat jí.

 

  • „Inženýring“

Projednávání projektové dokumentace s orgány státní správy. Zajištění nutných vyjádření a stanovisek dotčených subjektů.

 

  • Passport objektů

Starší objekty často nemají zachovanou nebo obnovenou projektovou dokumentaci, proto je potřeba objekt zaměřit  a vložit do digitální podoby.  Může být potřeba například  před jejich rekonstrukcí nebo při prodeji objektu. Detailnost zakreslení stávajícího stavu je závislá na požadavku investora.

Dokumentace obsahuje část výkresovou a část textovou - ve které jsou stručně popsány konstrukce a stav objektu, účel užívání, atd.

Součástí dokumentace stávajícího stavu je i fotodokumentace stavby, ve které musí být zaznamenány veškeré konstrukce, vady a stav objektu.

PP Atelier - projekce
bottom of page